Jämställdhet, mångfald, inkludering

Vi har nolltolerans mot diskriminering och värdesätter olika människor lika. På denna arbetsplats är det en självklarhet.

Jämställdhet

Jämställdhet i dagliga arbetet

Vi är förespråkare för jämställdhet och mångfald. Sigma Industry är engagerat i att skapa en värld där alla människor har samma möjligheter, rättigheter och behandling. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att skapa en inkluderande och rättvis arbetsmiljö. Vår grundläggande övertygelse är att jämställdhet och mångfald är en nyckelkomponent för att bygga en bättre framtid. Vi arbetar hårt för att främja detta budskap inom våra bolag och i samhället.

Insatser för att främja jämställdhet och mångfald:

 • Lönekartläggning - rättvis lönesättning: Genomför lönekartläggningar för att identifiera och korrigera löneskillnader mellan män/kvinnor och se till att lönerna är rättvisa.
 • Säkerställer balans i interna utbildningar: Observerar ansökningar till interna program och agerar vid obalans genom uppmuntran och medvetandegörande mot medarbetare.
 • Jämställdhets- och likabehandlingspolicy: Policy som ger tydliga riktlinjer för hur vi behandlar varandra, en obligatorisk del av onboardingen av nyanställda.
 • Ledare utbildas inom området: Inom utvecklingsprogrammet "Innvolve" utbildas ledare inom jämställdhet, mångfald och inkludering.
 • Förstår och bryter glastak: Identifierar och åtgärdar faktorer som kan hindra kvinnor och andra minoriteter från att avancera inom organisationen.
 • Femmegineering: Initiativ inom Sigma-gruppen för att få fler tjejer att söka sig till tekniska utbildningar och intressera sig för ingenjörsyrket.
 • Representerad mångfald: I bildval och exponering i media säkerställer vi att olika människor får ta plats för en representativ bild av våra medarbetare och vilka vi riktar oss mot.
 • Rättvis och inkluderande rekrytering: Vi diskriminerar inte på grund av kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionsvariation eller någon annan diskrimineringsgrund. Vår rekrytering är baserad på kompetens, erfarenhet och kvalifikationer.
 • Antal kvinnor på arbetsplatsen: Representation och minst en återspegling av antalet kvinnor som tar examen från ingenjörsutbildningar. Följs kontinuerligt upp.
 • Föräldravänliga bestämmelser: Förmåner som föräldraledighet, föräldrapenning, flexibla arbetstider och barnomsorg för att upprätthålla en balans mellan arbete och familj.
 • Rapportering och tillgänglighet: Medarbetare kan flagga för orättvisor både via Winningtemp och Whistleblowing-funktion.
 • Inkluderande kultur: I vår strategiska plattform spelar jämställdhet och likabehandling stor roll. Vi utvecklar varandra och verksamheten med öppna sinnen och inkluderande anda.
 • Nolltolerans mot diskriminering

  Inom SIEN Group, gällande för samtliga dotterbolag, har vi nolltolerans mot diskriminering baserat på de sju diskrimineringsgrunderna:

  - Kön
  - Könsöverskridande identitet eller uttryck
  - Etnisk tillhörlighet
  - Religion eller annan trosuppfattning
  - Funktionsvariationer
  - Sexuell läggning
  - Ålder