FÖR EN
HÅLLBAR FRAMTID

globala-hallbarhetsmalen

SIEN Group och Agenda 2030

Den 25 september år 2015 accepterade medlemsländerna i FN ”Agenda 2030”, vilket är en allmän agenda för hållbar utveckling. Agendan innehåller sjutton globala mål, med 169 delmål, som ska uppnås innan år 2030. Begreppet hållbar utveckling integrerar tre olika dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Syftet med målen är att samtliga länder inom FN gemensamt ska arbeta för att utrota orättvisor i världen inom de tre dimensionerna. Ambitionen är att till år 2030 ha avskaffat extrem fattigdom, minskat ojämlikheter och orättvisor, främjat fred och rättvisa samt att ha löst klimatkrisen.

Sigma Industry East North (SIEN) Group är en teknikkonsultskoncern vars verksamhet bedrivs med långsiktighet och kvalitet i åtanke. Koncernen har identifierat sex stycken av de Globala Målen som ligger till grund för hur vi arbetar med hållbar utveckling och där vi kan göra skillnad. De utvalda globala målen ska visa på var vi har störst inverkan och det ska vara möjligt för oss att arbeta med målet i vår dagliga verksamhet både i våra uppdragsgivares projekt samt internt. Därmed är de globala målen uppdelade i bolagets två fokusområden: Människan i centrum och Expect a better tomorrow.

Jämställdhet

Det långsiktiga målet med vår jämställdhets- och likabehandlingspolicy är att alla befattningar i detta ska vara jämställda med en atmosfär som välkomnar och värdesätter en mångfald av olikheter och erfarenheter. Detta jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska ingå som en naturlig och integrerad del inom all vår verksamhet och är även en del av SIEN Group Arbetsmiljöpolicy. All form av diskriminering, kränkning och trakasserier gällande rekrytering och arbetsuppgifter baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjudet.

Genom systematisk lönekartläggning arbetar vi aktivt för att motverka löneskillnader beroende på kön. Skillnader som inte kan motiveras av annan anledning än kön ska åtgärdas. Koncernen genomför kontinuerliga medarbetarundersökningar gällande välmående och arbetsmiljö där resultatet analyseras och ligger till grund för det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet. SIEN Group är även delaktiga i stiftelsen Expect a better tomorrow, grundat av Danir AB. Under år 2021 pågick initiativet Femengineering vars syfte var att inspirera och locka fler kvinnor till tekniska utbildningar och ingenjörsyrket för att bidra till en mer jämställd bransch.

Minskad Ojämlikhet

Alla anställda ska ha lika rättigheter till utveckling på arbetsplatsen vilket beskrivs i SIEN Groups Jämställdhets- och likabehandlingspolicy. Inom SIEN Group ska arbetsmiljö och arbetsförhållanden lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier av medarbetare/kollegor, leverantörer och kunder. Nolltoleransen gäller oavsett om det är baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Inga sexuella trakasserier i någon form tolereras. Om en anmälan upprättas ska ärendet utredas konfidentiellt och opartiskt av chefer.

SIEN Group utför bland annat lönekartläggningar för att minska ojämlikheter i lönesättning. Vidare erbjuds nu introduktionsdagar på engelska för nyanställda som en del av onboardingprocessen. SIEN Group har fördjupat sitt stöd till Star for Life och blev under 2022 partner till en skola i Sydafrika, Bonga High School. Koncernen bidrar varje år med 200 000 kronor till skolan som bekostar ett års program med Star for Life med en coach på plats som arbetar med hela skolan. SIEN Group är en del av Danirkoncernen som också arbetar med Emerging Cooking Solutions som har utvecklat en pelletsspis som minimerar risken för sjukdom från rökig matlagning över öppen eld och bidrar till minskad avskogning och att utveckla samhällsekonomin

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Som konsultbolag inom industrin bidrar SIEN Group med att utveckla hållbara och tekniska produkter, tjänster och innovationer tillsammans med våra kunder.

Exempel på projekt där SIEN Group har varit delaktiga är bland annat inom rymd- och flygindustrin där farliga kemiska ämnen i tillverkning och produkter ersattes med nya material som bidrog till en mer säker hälsa och miljö. Inom energisektorn har SIEN Group bidragit med HSSEQ ingenjörer som har ett helhetstänk på människa och miljö genom att säkerställa arbetet utförs på ett säkert sätt, att miljön värnas och att risken för utsläpp minimeras. Andra exempel innefattar även nya metoder inom kvantitativ bestämning av huvudkomponenter i hårdmetall / återvunnet material har utvecklats. Vidare har SIEN Group flertalet som arbetar inom elektrifiering av transportsektorn.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi väljer i den mån det går digitala alternativ i stället för trycksaker på mässor och events och där digitala alternativ inte är möjligt så väljer vi hållbara profilprodukter. Inköpta varor ska inneha någon av de väletablerade miljömärkningarna och vid leverantörsbedömningar ska innehav av ISO 14001 kartlägga. Vi jobbar aktivt med att minska mängden avfall och det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt. Vid kontorsrenoveringar har flera kontor köpt in återbrukade möbler. Genom konsultuppdrag bidrar vi till en mer hållbar produktion hos våra kunder inom industrin.

Bekämpa klimatförändringarna

SIEN Group har satt miljömål att vara klimatneutrala inom GHG protokollets Scope 1 och 2. Ytterligare miljömål är att sänka antalet tjänstemil per närvarotimmar med 20 % till 2027. Enligt resepolicyn ska tjänsteresor i så stor utsträckning som möjligt ersättas med videokonferenser. Vid tjänsteresa ska i första hand tåg och buss väljas, och medarbetare uppmuntras till samåkning när det är möjligt. Inrikes flygresa kan vara ett alternativ när motsvarande resa med tåg överskrider 5 timmar enkel resväg. SIEN Group strävar efter att samtliga pool- och personalbilar ska vara hybrid- eller eldrivna till 2027. Vidare pågår ett kontinuerligt arbete att öka kunskapen och miljömedvetenheten inom verksamheten där chefer deltar i ett program där hållbarhets- och miljöfrågor berörs. SIEN Group är en del av Danirkoncernen som årligen publicerar ett klimatbokslut enligt GHGprotokollets principer.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet för SIEN Group är att vara en arbetsplats med god fysisk, psykisk, socialt sund och utvecklande arbetsmiljö. Vi är anslutna till Almega och har kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen. Vi tillhandahåller förmåner, försäkringar, pension, friskvårdsbidrag, föräldraledighet och där konkurrenskraftiga löner och villkor erbjuds. Genom efterlevnad av vår arbetsmiljöpolicy samt skyddssystem så som visselblåsarsystem, skyddsronder och arbetsmiljöinspektioner kan arbetet kontinuerligt följas upp och säkerställas. Vidare genomförs kontinuerliga medarbetarundersökningar om sin arbetsmiljö genom plattformen Winningtemp.

Ett visionsmål är att vara den bästa arbetsgivaren för våra anställda. SIEN Group erhöll under 2023 kvalitetsutmärkelsen “Best Managed Company” samt plats 6 i Sveriges bästa arbetsgivareundersökningen i kategorin små- och mellanstora arbetsgivare från Universum under 2023.

Star Ambassador är en satsning inom SIEN Group som verkar för ett närmare samarbete mellan medarbetare och ledning, samt en chans för enskild medarbetare att ta plats, påverka, och växa som person. Det är en årligt förekommande satsning som låter ambassadörerna vara delaktiga i frågor som rör bland annat bolaget utveckling, medarbetarnas trivsel, varumärkesbygge samt planering.